PRAKTIJK

Historie

Ruim een eeuw geleden startte Gerrit Terpstra als veearts in Reduzum. Dat het er destijds nogal anders aan toe ging dan tegenwoordig moge duidelijk zijn. De bereikbaarheid over en weer alleen al. De boer of zijn arbeider moest hulp van de dierenarts komen halen; Terpstra reed in zijn beginjaren visites op de motorfiets. Veel boerderijen waren daarnaast echter slechts over het water te bereiken. Terpstra’s ruim veertigjarige loopbaan werd doorkruist door twee wereldoorlogen, waarin hij beide keren ‘onder de wapenen’ werd geroepen. Vooral als paardenarts. De studie diergeneeskunde van zijn zoon Gerard werd tijdens de tweede wereldoorlog verstoord door een optreden als ‘aspirant paardenarts’ tijdens de mobilisatie en later door onderduiken. In 1946 studeerde Terpstra jr. af en vanaf dat moment zette hij de praktijk een aantal jaren samen met zijn vader voort.

In 1955 nam Jan Wiersma de werkzaamheden van Gerrit Terpstra over en trad hij toe tot een maatschap met zijn zwager. Vooral in de jaren zeventig kwam er een grote golf van veranderingen. De ligboxstal kwam in beeld en de gezelschapsdieren gingen een steeds groter aandeel vormen in de werkzaamheden. De melkveehouderij intensiveerde en het werd drukker. Lolke Kalsbeek kwam de gelederen versterken en gedrieën ging het voort.

Het spreekuur deed ook in die tijd zijn intrede. Eerst bij Wiersma aan huis. Er werd een bank in de hal gezet en de apotheek annex  het kantoor deed tevens dienst als spreekkamer. Het tussenmuurtje in de hal diende als pispaaltje voor de reuen die langs kwamen. Daar had de vrouw des huizes al snel schoon genoeg van. De voormalige berging van de melkrijder naast het woonhuis kwam vrij en werd in 1975 door gekocht en verbouwd tot ‘praktijk voor kleine huisdieren’. Na 10 jaar was er echter geen houden meer aan en werd het voormalig gebouw van de woningbouwvereniging aan de Oedsmawei in Grou aangekocht om als ‘dependance’ te dienen. Het verhaal van Mohammed en de berg. Immers Grou was veel groter dan Reduzum en het was handiger dat de dierenarts daar kwam dan dat de Grousters naar Reduzum togen met hun huisdieren. Het vormde de aanzet tot de huidige situatie waarin de dependance zou uitgroeien tot de hoofdvestiging.

Menno Wiersma volgde in 1990 zijn oom Gerard Terpstra op en Frank Schuurmans kwam een jaar later in de plaats van Wiersma sr. Het veterinaire kwartet werd snel daarna compleet met Eric Havik. Het pand aan de Ayttawei in Reduzum werd na een verbouwing vooralsnog het centrum van de praktijk.

In de jaren negentig kreeg ook de differentiatie steeds meer gestalte. Hoewel alle vier dierenartsen de algemene bevoegdheid hebben, kreeg een ieder zijn eigen specialisatie: Lolke Kalsbeek is de rundveespecialist, Frank Schuurmans is de paardendokter en Eric Havik en Menno Wiersma hebben zich toegelegd op de gezelschapsdieren. De dierenartsenpraktijk is echter in elke discipline een typische eerstelijnspraktijk is gebleven, vergelijkbaar met de huisarts in de humane geneeskunde. Bij runderen en schapen is het zelden economisch verantwoord om door te sturen naar een kliniek; paarden daarentegen gaan geregeld naar gespecialiseerde collegae. En bij honden en katten is de emotionele waarde dusdanig dat wekelijks contact met de dierenziekenhuizen in de buurt gewoon is geworden. We hebben het voorrecht dat we in onze regio in de diverse disciplines van goede specialisten zijn voorzien.

Van oudsher lag Reduzum heel centraal tussen de boerderijen waar we komen. Globaal van Barrahûs in het noorden tot net ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal in Nes en van westelijk van Mantgum tot voorbij Warten in het oosten: we doorkruisen dagelijks het Friese hart. Dat heeft ons lang weerhouden van verhuizen. Toch bleek het steeds lastiger om op twee plaatsen te moeten werken. Om redenen van efficiency, automatisering en kostenbesparing hebben we in 2008 de kogel door de kerk gejaagd en besloten het praktijkgebouw in Grou tot enige en hoofdvestiging te maken. Afstanden zijn immers al lang niet meer de beperkende factor.

In april 2013 kreeg onze praktijk versterking in de persoon van Kees Uil. Op 13 maart 2015 heeft Lolke Kalsbeek afscheid genomen na bijna 4 decennia werkzaam te zijn geweest in onze praktijk. Kees heeft zijn plaats in de maatschap overgenomen. In oktober 2016 is Thijs Brands de gelederen komen versterken en vanaf dat moment werkten er vijf dierenartsen full time in de praktijk. Dat veranderde daarna snel. Vanaf juli 2017 is Lise Uil werkzaam in de praktijk. En in 2018 is in maart Lyda de Vos en in september Anneke de Vries tot het team toegetreden. Deze drie dierenartsen introduceerden het part time werken in onze praktijk. Eric Havik nam na 25 jaar begin 2018 afscheid.

Op dit moment verdienen zeven dierenartsen een boterham in een regio die net na de oorlog door slechts twee veeartsen werd bestierd. Resteert dat het lijkt dat de dierenartsenpraktijk na meer dan een eeuw Reduzum de rug toe heeft gekeerd. Niets is minder waar. De plaatsnaam ‘Reduzum’ blijft namelijk voorlopig gewaarborgd in de naam van de praktijk. De ‘Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou’, midden in het hart van Fryslân, zoals in het nieuwe logo gesymboliseerd wordt.

Logo

De welbekende veterinaire esculaap, de groene slang om een staf, hebben we verwerkt in het Friese pompeblêd. Dit rode blad wordt door sommigen ook gezien als een hart. Zodoende verwoordt ons logo meteen onze slogan. Wilt u meer lezen over de esculaap? Klik dan op de volgende link aesculaap!

Reacties zijn gesloten.